TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EUIROP_CZ_RO_B_C RGB

nový Domov Betlém BYL úspěšně vyBUDOVÁN A OD ČERVENCE 2020 SLOUŽÍ  Svému účelu – poskytování pobytových sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.

Financování projektu Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna

Projekt „Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (identifikační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197). Konkrétně jsme uspěli s žádostí o finanční podporu podanou v rámci výzvy č. 60 IROP s názvem „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“, jejímž cílem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Mezi podporované aktivity v rámci této výzvy patří i výstavba nových a moderních zařízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, a to v souladu s novým materiálně technickým standardem definovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Žádost o podporu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsme však mohli podat až po úspěšném podání a prezentaci našeho projektového záměru reagujícího na výzvu č. 5 k předkládání projektových záměrů Statutárního města Brna jako nositele Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI), která byla vyhlášena 16.2.2017 ve vazbě na výše uvedenou výzvu č. 60 IROP.

Řídicí výbor ITI Brněnské metropolitní oblasti pak na základě svého jednání ze dne 19.4.2017 konstatoval, že náš projektový záměr Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna je v souladu s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (konkrétně v opatření doplnění kapacity infrastruktury sociálních a návazných služeb)… Pozoruhodné přitom je, že místo realizace projektu, město Klobouky u Brna, leží na samém okraji Brněnské metropolitní oblasti, je tedy zřejmé že řídící výbor ITI BMO nemyslí jen na své samotné centrum.

Zde se můžete podívat na stránky ITI Brněnské metropolitní oblasti: http://iti.brno.cz/

Projekt byl ze strany ITI Brno podporován i průběhu podání a hodnocení žádosti, zásadní nevýhodou se však stal finanční limit nákladů ve výši 44.500.000 Kč stanovený ze strany ITI Brno pro předmětnou výzvu. Tehdy jsme měli první propočty projektantů, že tento limit překonáme max. o 1 mil. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj dne 18.4.2018, dotace byla schválena výši 42.275.000 Kč (což je přesně 95% z nákladového limitu 44,5 mil. Kč).

Po schválení dotace jsme s projektanty intenzivně pracovali na projektové dokumentaci pro provedení stavby, a to včetně zapracování několika změn. Po zpracování podrobného rozpočtu podle ceníků roku 2018 jsme zjistili, že nákladový limit “přetékáme” o cca 8 mil. Kč, což nás vyděsilo, ale neodradilo.  Koncem srpna jsme tedy vyhlásili výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a v září bylo jasno: vítězem je stavební firma KALÁB, s.r.o. s cenovou nabídkou o 14% vyšší než byla cena rozpočtová (ostatní účastníci přišli s cenou ještě o několik miliónu vyšší). A podle vyjádření expertů můžeme být vůbec rádi, že se nám v tomto období obrovského stavebního boomu vůbec někdo přihlásil a že přitom nejde na zvýšení ceny o 20-30%, což je prý dnes běžné.

Kolik peněz tedy potřebujeme sehnat:

Celkové náklady ……………………………. 56 935 935 Kč

Dotace IROP …........................... ............ 42 275 000 Kč

Spolufinancování …………..………..………14 660 935 Kč

Ke dni 10.10.2018 máme již investováno = 3 181 320 Kč, můžete se podívat na plnění rozpočtu.

- za geodetické zaměření, geologický průzkum, VŘ na architekta a projektanty, architektonická studie a projektová dokumentace pro stavební povolení (které již máme) a pro provedení stavby, náklady na akci poklep základního kamene apod.

Z toho by se nám cca 90% mělo do konce roku 2018 vrátit z dotace IROP, a pak ještě třikrát do celkové částky dotace - opravdu napínavé to však bude až nakonec, v posledních etapě obsahující dokončení stavby a veškeré movité vybavení a nábytek - kterou budeme  muset zafinancovat kompletně a bez dotace !!!