A - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU

44 500 000 Kč

Příprava PD, inženýring, autorský dozor (A99 - Dimense) 1 602 040 Kč
Náklady na přípravu žádosti +  studie proveditelnosti (RPA) 36 300 Kč
Výběrová řízení (RPA) 181 500 Kč
Stavební dozor (TDI) 387 200 Kč
Koordinátor BOZP na staveništi (povinnost investora) 108 900 Kč
DEMOLIČNÍ (BOURACÍ) PRÁCE 1 394 200 Kč
OPRAVA VJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PLOCH PRO PĚŠÍ 424 146 Kč
OPRAVA AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 185 163 Kč
SADOVÉ ÚPRAVY 202 743 Kč
Ostatní rozpočtové náklady stavby - díl A  (Publicita) 34 500 Kč
Nákup pozemku 834 310 Kč
NOVOSTAVBA BETLÉM - díl A  (uznatelná část) 33 476 755 Kč
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (HTÚ) VČ. ZAJIŠTĚNÍ SVAHU 3 237 797 Kč
PŘÍPOJKY voda, plyn, elektro, kanalizace a další 192 197 Kč
Ostatní rozpočtové náklady stavby (bez Publicity) - díl B 2 202 250 Kč
   

B - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY  (tj. PŘESAH MAXIMA ZPŮS. NÁKLADŮ)

12 435 936 Kč

NOVOSTAVBA BETLÉM  - díl B  (neuznatelná část) 8 103 030 Kč
Vybavení pevně spojené s budovou - DPH 15 % 1 956 021 Kč
Mobiliář  - nábytek a vybavení s 21% DPH  2 376 885 Kč
 

 

   

NÁKLADY PROJEKTU CELKEM  (A + B)

56 935 936 Kč

   

ZDROJE PROJEKTU

56 935 936 Kč

Předpokládaná výše dotace ITI BRNO (tj. 95% způsob. nákladů): 42 275 000 Kč
Spolufinancování (tj. 5% způsobilých + všechny nezpůsobilé)  14 660 936 Kč